Waar te koop

Om de dichtstbijzijnde distributeur te vinden, dient u het volgende formulier in te vullen en te verzenden


  *Een sterretje geeft een verplicht veld aan

  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS | COOKIES INFORMATIE
  INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van EU-verordening 2016/679

  Volgens de kunst. 13(1) van de EU-verordening 2016/679 (GDPR) regelt deze openbaarmaking de methoden waarmee Nuova Lofra srl, met statutaire zetel in Torreglia via Montegrotto 125, de persoonsgegevens die van de gebruikers van deze website zijn verzameld, verzamelt, opslaat, gebruikt, communiceert of op enige andere wijze verwerkt.

  GEGEVENS-COLLECTIE

  De Persoonsgegevens van de Gebruikers die door Lofra worden verwerkt ("Gegevensverwerking") en die zijn opgeslagen op hun eigen servers of door hun partners, zoals hieronder beter gespecificeerd, kunnen op verschillende manieren worden verzameld, namelijk:

  Gegevens die rechtstreeks door de Gebruiker worden verstrekt:
  De verwerking van de door u op het formulier op de site www.lofra.it verstrekte persoonsgegevens, die u kunt actualiseren, heeft als enig doel Lofra in staat te stellen de door u gevraagde diensten op de site te leveren (met name de e-commerce-dienst), alsook om te voldoen aan specifieke verplichtingen die door de wet- en regelgeving van de EU worden opgelegd. Het invullen van het formulier impliceert GEEN registratie voor een nieuwsbrief of het versturen van promotiemateriaal. Elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken zou het onmogelijk maken om de relatie tussen ons te beheren, met als gevolg de onmogelijkheid om de gevraagde diensten te leveren en over te gaan tot de aankoop van het Lofra-materiaal.

  De gegevens worden automatisch verzameld:
  De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door middel van, maar niet beperkt tot, de zogenaamde "cookies" (zoals beter gespecificeerd in de volgende paragraaf), zijn - in de regel - gegevens over het surfen van de Gebruiker.
  De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te bedienen, verwerven tijdens hun normale werking een aantal Persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is verbonden met het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt over het algemeen niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde gebruikers, maar zou door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren.
  Deze categorie persoonsgegevens omvat IP-adressen, of domeinnamen, van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (uniforme resource-identificatiecode) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode voor het indienen van de aanvraag, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succes, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.
  Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt om statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren.
  De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site.

  COOKIES

  Via haar Website maakt Lofra gebruik van cookies om de surfervaring zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de Gebruikers en om de door hen geraadpleegde webinhoud beter bruikbaar te maken.
  Dankzij de cookies is het mogelijk om het surfen te vergemakkelijken en het gebruik van de Site gemakkelijker en intuïtiever te maken.
  Cookies zijn kleine tekstbestanden met een "gegevenspakket" dat de Site naar de terminal van de Gebruiker stuurt (meestal op de browser), waar ze worden opgeslagen, om vervolgens te worden doorgestuurd naar dezelfde Site, in dezelfde sessie of bij volgende bezoeken van dezelfde Gebruiker. Over het algemeen kennen cookies een uniek nummer toe aan de Gebruiker; dit nummer heeft echter geen betekenis buiten de Site waarop het is toegewezen.
  Cookies kunnen alleen worden opgeslagen voor de tijd die een bepaalde site gebruikt (d.w.z. Sessiecookies) of voor een langere periode onafhankelijk van de sessie (d.w.z. persistente cookies).
  In de regel stellen cookies de site-eigenaar in staat om te bepalen welke sectoren en inhoud het meest worden bezocht of bekeken op de Site, om deze aan te passen aan de wensen van de Gebruikers en tegelijkertijd de aangeboden diensten te verbeteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, communicatie die is afgestemd op de Gebruikers en hun relatieve interesses.

  De soorten cookies die door de Site worden gebruikt zijn:
  Cookies die nodig en functioneel zijn om te kunnen browsen.
  Cookies van derden.

  Cookies die nodig zijn voor het browsen:
  Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de juiste werking en zichtbaarheid van de Site, zodat u kunt browsen met behulp van de essentiële functies.
  Deze cookies verzamelen geen informatie over gebruikers die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt.
  De benodigde cookies dienen onder andere om: (i) de gegevens van de Gebruikers op de verschillende pagina's te onthouden tijdens een browsersessie; (ii) de inhoud weer te geven in de gekozen taal bij elke toegang, waarbij wordt herkend vanuit welk land de Gebruiker verbinding maakt (en deze instelling wordt onthouden bij toekomstige toegang).

  Functionele cookies voor het browsen:
  Dit zijn cookies die de eigenaar van de site in staat stellen om het gebruik van de site veel gemakkelijker te maken voor de gebruiker.
  Ze maken het mogelijk om de Gebruikers te identificeren die zich hebben aangemeld op de Site, waardoor de nieuwe invoer van gegevens bij elke nieuwe browsersessie wordt vermeden.
  Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik te vergemakkelijken en te versnellen.

  PERFORMANCE

  Cookie gebruikt:

  Wat doet het?

  Hoe lang blijft de cookie op uw apparaat staan?

  Cookiegegevens

  Analytisch/opsporing

  Het biedt anonieme/geaggregeerde informatie over waar u naartoe gaat en wat u doet op onze sites en op andere websites.

  Derden

  Google Analytics

  Informatie over Google Analytics klik hier

  YouTube-tracking
  Informatie op YouTube klik hier

  FUNCTIONALITEIT

  Sociale media/deelname

  Ze stellen u in staat om commentaar/ratings/pagina's/bookmarks te delen en helpen u de toegang tot sociale netwerken en sociale media op het internet te vereenvoudigen.

  Derden

  Vimeo
  Informatie over Vimeo Facebook cookies informatie over Facebook Connect klik hier
  Informatie over de Facebook Twitter social plug-in
  Informatie op Twitter YouTube
  Informatie op YouTube

  Hoe cookies uit te schakelen via de browserconfiguratie
  Cookies uitschakelen op
  Firefox
  Cookies uitschakelen op
  Chroom
  Cookies uitschakelen op
  Internet Explorer
  Cookies uitschakelen op
  Safari
  Cookies op Opera uitschakelen
  Het uitschakelen van cookies van diensten van derden
  Google-diensten
  Facebook
  Twitter

  HYPERTEXT LINKS

  De Site kan links bevatten naar andere sites van derden ("Links"), die interessant worden geacht voor de Gebruiker. Door een link naar deze sites te plaatsen, verlaat u deze Site vrijelijk en krijgt u toegang tot een site van een derde. De informatie op deze sites is onafhankelijk en ligt buiten de controle van Lofra, die in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt, zelfs niet met betrekking tot enige verwerking van Persoonsgegevens die zich in dergelijke omstandigheden zou kunnen voordoen. Bijgevolg: (i) neemt Lofra geen enkele verantwoordelijkheid op zich, noch geeft het enige garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van enige website van derden die via Links met deze Site verbonden is; (ii) is deze Openbaarmaking niet van toepassing op of gerelateerd aan gegevensverwerking door andere websites, zelfs indien deze door de Gebruiker via Link wordt geraadpleegd; (iii) is de verbinding met sites van derden uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

  GEGEVENSVERWERKINGSCONTROLLLER EN BEHEER

  De datacontroleur is Nuova Lofra srl, met hoofdkantoor in via Montegrotto 125, Torreglia (PD) VAT n. 04433800283, gecertificeerd e-mail nuovalofra@legalmail.it.
  De volledige contactgegevens van de door Nuova Lofra srl aangewezen verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn beschikbaar op schriftelijk verzoek, verzonden naar het e-mailadres info@lofra.it.

  GEGEVENS OP HET GEBRUIK VAN GEGEVENS EN METHOD EN ONDERWERPEN VAN DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GEMEENSCHAPPELIJKT.

  De gegevensverwerking wordt normaal gesproken uitgevoerd op het hoofdkantoor van de eigenaar van de locatie.

  De gegevens kunnen worden verstrekt aan de verantwoordelijken voor de verwerking, indien zij zijn aangewezen voor het beheer van specifieke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt:
  Medewerkers, medewerkers en leveranciers van Nuova Lofra srl, als onderdeel van hun taken en/of contractuele verplichtingen met hen.
  Leveranciers en/of onderaannemers die zich bezighouden met activiteiten die verband houden met de uitvoering van diensten en producten die door Nuova Lofra srl worden aangeboden.
  Juridische, administratieve en fiscale adviseurs binnen de grenzen die noodzakelijk en/of functioneel zijn voor de uitvoering van het bedrijf van Nuova Lofra srl.
  Overheidsinstanties voor de verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving van de EU.
  Op verzoek van de gebruiker verbindt Nuova Lofra srl zich ertoe alle informatie en het beleid van derden met betrekking tot de verwerking van de verstrekte gegevens te verstrekken.
  In geen geval zullen de verstrekte gegevens aan derden worden verkocht.

  PROCESSEERMETHODE

  De gegevens kunnen worden verwerkt met behulp van zowel papieren als computerarchieven (met inbegrip van draagbare apparaten en Cloud-systemen die zich binnen de Europese Gemeenschap bevinden) en op de wijze die strikt noodzakelijk is om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen. In het geval van opslag in systemen die zich in niet-EU-landen bevinden, worden de gebruikers hiervan op de hoogte gesteld. In ieder geval zal de verwerking worden uitgevoerd met methoden en instrumenten die in overeenstemming zijn met de veiligheidsmaatregelen als bedoeld in de artikelen. 32 van EU-verordening 2016/679, en door speciaal aangewezen partijen in overeenstemming met de bepalingen van artikel. 29 van EU-verordening 2016/679. Met name Lofra voert, na een grondige evaluatie van het risico voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zowel wat de waarschijnlijkheid als de ernst ervan betreft, technische en organisatorische maatregelen uit om een adequaat veiligheidsniveau voor het risico te waarborgen. Lofra verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat eenieder die onder zijn gezag handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze gegevens niet verwerkt tenzij hij daartoe opdracht krijgt, tenzij de wetgeving van de EU of van de lidstaten dit voorschrijft.

  GEGEVENS OPBERICHT

  Opgemerkt moet worden dat, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, beperking van de doeleinden en minimalisering van de gegevens, op grond van de kunst. 5 van EU-verordening 2016/679, alle gegevens die niet uitdrukkelijk mogen worden opgeslagen op grond van uitdrukkelijke bepalingen van EU-wetgeving, wetten, voorschriften of die een rechtmatig belang van de arts kunnen beschermen, op verzoek van de gebruiker en in ieder geval na 2 jaar nadat geen toegang is verleend tot de gereserveerde zone, volledig worden gewist.

  PROCESSIEVE DOEL EN NATUUR VAN GEBRUIK

  Lofra verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  Doelstellingen die verband houden met het gebruik van de aangeboden Lofra-diensten en met het nakomen van eventuele contractuele verplichtingen die met de Gebruiker zijn aangegaan.
  Statistische doeleinden en marktonderzoek, in dit geval zijn de verzamelde gegevens anoniem.

  GebruikerSRECHTEN

  De gebruiker van de site kan te allen tijde, onder de voorwaarden en door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke op het in punt 5 vermelde adres, de volgende rechten uitoefenen, overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van Verordening (EG) nr. 2016/679/EG:
  verzoeken om bevestiging van het al dan niet bestaan van hun persoonsgegevens en informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt en, indien mogelijk, de opslagtermijn.
  Verkrijgen van de correctie en verwijdering van gegevens.
  Het verkrijgen van de beperking van de verwerking wanneer een van de hypothesen voorzien door de kunst. 18 van EU-verordening 2016/679 wordt beoogd.
  Draagbaarheid van de gegevens verkrijgen, d.w.z. ze ontvangen van een voor de verwerking verantwoordelijke in een gestructureerd formaat dat gewoonlijk door een automatisch apparaat wordt gebruikt en kan worden gelezen, en ze ook ongehinderd doorsturen naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
  Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, moet deze te allen tijde worden herroepen zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de herroeping verleende toestemming in gevaar te brengen.
  Dien een klacht in bij de Garant voor de bescherming van de persoonsgegevens.
  Zich verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke personen, met inbegrip van eventuele profilering.

  CLARIFICATIES

  Voor elke verduidelijking of twijfel met betrekking tot het beleid van Lofra inzake gegevensverwerking en deze Openbaarmaking kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via info@lofra.it.

  Tot slot dient te worden opgemerkt dat Lofra deze Openbaarmaking periodiek kan wijzigen, aanvullen of actualiseren met het oog op eventuele wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of bepalingen van de Garant voor de bescherming van de persoonsgegevens ("Garant") of de diensten die op de Site worden aangeboden.
  Wijzigingen en updates van de Openbaarmaking worden toegepast en onder de aandacht gebracht van de gebruikers zodra ze worden aangenomen, door publicatie op de Site. Bijgevolg wordt elke Gebruiker uitgenodigd om periodiek toegang te krijgen tot de Site om deze bijgewerkte informatie te verifiëren.

  Ik verklaar dat ik de informatie heb gelezen en vrijelijk instem met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens.